Het Verdrag inzake de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaring op zee, BvA-verdrag (Convention on the International Regulations for. Ter bevordering van hun samenwerking stellen de Verdragsluitende Partijen .. de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, onder. Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, by Pierre Deseck; 1 edition; First published in ; Subjects.

Author: Kazizilkree Visar
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 27 May 2010
Pages: 140
PDF File Size: 7.45 Mb
ePub File Size: 7.35 Mb
ISBN: 749-8-24278-350-4
Downloads: 3046
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vuramar

Invites Contracting Parties to bepalingeb Convention to submit any objections they may have to the amendments not later than 1 Julywhereafter the amendments shall be deemed to have voorioming accepted for entry into force as determined in the present resolution.

The Parties to the present Convention, Desiring to maintain a high level of safety at sea, Mindful of the need to revise and bring up to date the International Regulations for Preventing Collisions at Sea annexed to the Final Act of the International Conference on Safety of Life at Sea,Having considered those Regulations in the light of developments since they were approved, Have agreed as follows:.

Ik heb de eer U mede te delen, dat ook mijn Regering uitdrukking geeft aan haar instemming met de verklaring van 11 juni en dat zij met de inhoud van Uw brief instemt.

The Union of Soviet Socialist Republics also deems it necessary to declare that the provisions of article III of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, concerning the extension of its application to a territory for whose international relations a Contracting Party is responsible, are out-dated and contrary to the Declaration of the General Assembly of the United Nations on the granting of independence to colonial countries and peoples resolution XV of 14 Decemberwhich proclaimed the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.

The Secretary-General shall inform all other Contracting Parties of the receipt of the instrument of denunciation and of the date of its deposit.

Translation of “COLREG” in English

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding Eems-Dollardverdrag. Voor de Duitse vissers en jagers zijn evenwel de Duitse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht bevoegd, voor de Nederlandse vissers en jagers de Nederlandse ambtenaren belast met het toezicht op de visserij en de jacht.

  LUXRENDER TUTORIAL PDF

The Government of Canada considers that the practical application of rule 10 would be complicated without realistic exceptions for fishing vessels and for vessels engaged in special operations. De overige kosten van het Scheidsgerecht worden door de Verdragsluitende Partijen ieder voor de helft gedragen. Gelet op voorgestelde wijzigingen van het Verdrag teneinde toepassing van III Code verplicht te stellen.

Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. The Organization shall convene a Conference of Contracting Parties for the purpose of revising this Convention or the Regulations or both a the request of not less than one-third of the Contracting Parties.

Snel professioneel Juridisch advies. Politie- en sceepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust. In de loop der onderhandelingen die heden hebben geleid tot de ondertekening van het Verdrag tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding, is de mogelijkheid van de aanleg van nieuwe havens aan de Eemsmonding besproken.

Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, | Open Library

Artikel 12 Toon relaties in LiDO. If adopted by a two-thirds majority of those present and voting in the Assembly, the amendment shall be communicated by the Secretary-General to all Contracting Parties for their acceptance.

Naar aankondigingen over uw buurt. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit.

II Toon wetstechnische informatie. Zie de rubrieken E en F van Trb. The Secretary-General shall inform the Governments of States that have signed or acceded to this Convention of the date of its entry into force. Artikel 42 Toon relaties in LiDO.

Languages The present Convention is established, together with the Regulations, in a single copy in the English and French languages, both texts being equally authentic. Ten aanzien van artikel 2 van het Verdrag bestaat overeenstemming dat het Koninkrijk der Nederlanden met het oog op de beveiliging van het hoofdvaarwater in de noordelijke toegang van het hoofdvaarwater tot de Bocht van Watum geen grotere diepte dan 4,5 meter bij het gemiddelde laagwater-springtij tot stand brengt.

  ANEURYSMA SPURIUM PDF

Iedere Verdragsluitende Partij draagt de kosten voor de door haar benoemde tweede assessor, voor de door haar benoemde secretaris, alsmede voor haar vertegenwoordiging bij de procedure voor het Scheidsgerecht. De nationale voorschriften volgens welke voor het verstrekken van mededelingen een machtiging van andere autoriteiten nodig is blijven onverminderd van kracht.

Inhoudsopgave

De vertaling van Resolutie A. Keuze afdrukken regeling U kunt kiezen voor het toevoegen van de wetstechnische informatie aan de tekst.

In the view of the Government of Israel, this Convention is not the proper place for making such political pronouncements. Indien een der genoemde Verdragen wordt gewijzigd, is het gewijzigde Verdrag, zodra dit voor beide Verdragsluitende Partijen in werking is getreden, van toepassing.

COLREG – :: voorheen

Zij mogen noch hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van een van beide Verdragsluitende Partijen hebben noch in hun dienst staan. Most widely held works by Aanvring Deseck.

Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Deze bebakening moet voldoen aan de eisen van de veiligheid van de scheepvaart. Voor het geval echter dat in de toekomst het voornemen tot de aanleg van dergelijke nieuwe havens mocht worden opgevat, gelden naar de mening van mijn Regering niet slechts de bepalingen van het bovengenoemde Verdrag met betrekking tot nieuwe waterbouwkundige werkzaamheden in de Eemsmonding, doch tevens de verplichting om de overige met dergelijke nieuwe werken samenhangende vraagstukken die de belangen van beide Partijen raken, in de geest van de met dit Verdrag begonnen samenwerking te behandelen.

Zie voor wijzigingen rubriek J van Trb. U kunt de tekst inclusief afbeeldingen exporteren.

Het is het Koninkrijk der Nederlanden bekend dat de Bondsrepubliek Duitsland in volle zee voor de Eemsmonding bebakening verzorgt en onderhoudt; het brengt hiertegen geen bezwaren in.